Sebapoznanie – zlaté pravidlo pre zduchovnenie

Sebapoznanie – zlaté pravidlo pre zduchovnenie

Ak chceme v sebe opäť prebudiť spiace duchovné sily, ktoré neboli využívané po dobu mnohých rokov stagnácie, musíme na to vynaložiť úsilie. Nevyvoláme žiadne blahodarné sily, ani nezmeníme žiadnu stránku našej bytosti, ak zostaneme pasívni. Ľahostajnosť nevedie nikam a neotvára žiadne dvere. Môžeme ju zdolať len silou vôle. Mali by sme sústrediť silu našej mysle, mali by sme meditovať, praktizovať zodpovedajúce jogínske techniky a pripomínať si, že táto cesta vývoja nám dáva najlepší postup, ako si podmaniť ľahostajnosť mysle a srdca, ktoré sú väčšinou zablokované napätím, temnotou a chladom.

Mali by sme mať vždy ašpiráciu na dodanie niečoho blahodarného do nášho života, niečoho žiarivejšieho, niečoho teplejšieho a niečoho naplnenejšieho láskou. Pred začiatkom akejkoľvek činnosti sa na chvíľu zvnútorníme a tak môžeme v našej duši nastoliť hlboký mier, božskú harmóniu, ohromujúcu lásku a potom venujeme Bohu ovocie našich aktivít.

Dôležitý začiatok

sebapoznanie 1Začiatok je vždy podstatný. Znamená chvíľu, v ktorej sú blahodarné sily spustené a plynúce. Najvhodnejšie je začínať vždy s prosbou o božskú zapálenosť v našej bytosti. Všetci vieme, že keď prichádza noc, nevrhneme sa do tmy, aby sme vzali nejaký predmet alebo sa pohli. Najprv rozsvietime baterku a potom sa pohneme. To isté platí pre životný postoj: najskôr sa nadchneme a umocníme v nás božiu zapálenosť.

Inak budeme blúdiť v tme a klopať na mnoho dverí, ale nebudeme schopní vytvárať niečo duchovné. Ak sme pozorní, otvoríme si správne dvere, ak naopak nemyslíme jasne, uzavrieme si cestu so všetkými možnosťami. K tomu sa pridá deštruktívne myslenie a posudky, čo nám prinesie neustále utrpenie. Adepti jogy sa stávajú vedomými, že chvíľa, kedy začínajú činnosť, je veľmi dôležitá, predovšetkým keď majú ašpiráciu, že daná činnosť bude úspešná a plná božského pôžitku. Ten, ktorý denne začína pozitívne a je zjednotený s Bohom, bude schopný vyžarovať božský pôžitok s veľkou silou. Musí vedieť, že je dôležité rozvíjať hlboko blahodarné myslenie, ku ktorému môžu byť priťahované ostatné myšlienky.

Prínosný cieľ

Keď máme presný cieľ na každý deň, určité kompletne prínosné zameranie, dosiahnutie vycibreného zámeru, potom sa všetky naše činnosti stanú postupne usporiadanými, vykryštalizovanými a stanú sa organizovateľnými a tak budú prispievať k realizovaniu duchovných ideálov, ktoré chceme v tomto životnom období dosiahnuť.

Žime obdivuhodne každý deň

Ak nejaké podivuhodné a negatívne myšlienky a cítenia ešte skúšajú vstúpiť do našej aury, budú jednoducho odstránené božím svetlom pôsobiacim v nás. Tak všetka energia v našej bytosti bude zaujímať správny smer, ktorý sme si vybrali.

Vďaka tomuto základnému mysleniu, ktoré vkladáme ako semienko do našej mysle a srdca na začiatku každého dňa, sme schopní zaznamenávať každý krok v božskej veľkej knihe života. V prejave je všetko uložené v Akášickom zázname. Ak sme prežili aspoň jeden úžasný deň, deň, ktorý pravdepodobne znamená iba sekundu večného života, tak nie len že svedectvo tohto dňa je zaznamenané v „kozmických kartotékach“, toto svedectvo ani nikdy nezanikne, ale tento deň spustí budúce dni, ktoré mu budú čím ďalej viac podobné. Preto skúsme žiť obdivuhodným spôsobom každý deň, pretože tieto dni vysoko blahodárne ovplyvnia tých z nás, ktorí sa nimi budú riadiť a tak si vytvoria naplnenosť šťastím, poriadkom, vyváženosťou a harmóniou.

Učme sa jednať tak rozšírenou cestou, ako je to len možné, aby bola naša jasná činnosť užitočná pre každého. Pre toto je vhodná zmena myslenia, mať vedomie, že každý z nás žije v tomto vesmíre, každý a všetci z nás sme dôverne a hlboko spätí s týmto vesmírom v každom momente.

My sme makrokozmos a tak ho aj predstavujeme

Tu uvádzame jednoduchý príklad: Sme medzi štyrmi stenami našej izby, fyzicky dostatočne oddelení  od celého sveta. Napriek tomu môžeme uskutočňovať zvyk, že raz za týždeň vyjdeme von z izby za pomoci nášho myslenia, aby sme sa rozšírili do širokého priestoru: nášho domu, mesta kde žijeme a potom si predstavujeme, ako toto konkrétne mesto je súčasťou územia, územie je časť štátu a štát je časť kontinentu, kontinent je na Zemi, Zem je súčasťou planetárnej sústavy slnečného systému.

sebapoznanie 2

Tento duchovný príklad nám pomáha uvedomiť si skutočnosť, že sme integrovaní vo vesmíre. Teraz môžeme každým obratom vidieť, ako solárny systém je časťou galaxie a galaxia je drobnou časťou Makrokozmu. Takto si uvedomíme, prekvapivo, že ak sme ešte sami v izbe, tak sme zároveň rozšírení v Makrokozme. A ak sme teraz makrokozmické bytosti, prečo by sme nás uzatvárali, prečo by sme neotvorili naše oči a doširoka srdce a nepovedali si, že by sme mali často robiť činnosti, ktoré sú makrokozmické? Tento príklad nám jednoducho poskytuje prístup k stavu rozšírenia v nekonečne. Prečo nevyužiť ovocie takéhoto maximálneho stavu?

Hodnota vnútorného pokoja

Je veľmi dôležité spoznávať netušenú hodnotu hlbokého vnútorného pokoja. V tichosti pripravujeme priaznivé okolnosti pre prejav božských entít. Veľmi milujú ticho a vždy čakajú na tieto podmienky v ľuďoch, avšak skrze denné rozrušovanie im ho ľudia ponúkajú veľmi zriedka. Vyvinutejšia ľudská bytosť je tá, ktorá si vyžaduje viac ticha a viac hlbokého mieru. V tejto zdanlivej neprítomnosti života, taká osoba vníma jeho autenticitu, tajomnú chuť, pretože skutočný život, intenzívny božský život, je živá a ohromujúca tichosť. Ticho pripravuje podmienky pre zjavenie a prejavenie božských entít. A keď sú blízko, cítime nad sebou tajomný dych večnosti.

Mnoho božských, neviditeľných entít neustále prichádza dole, aby nám pomohli. Ak sme to pochopili, skúsme im sami ponúknuť, čo najčastejšie, priaznivé podmienky pre zachytenie a udržanie ich pozornosti. Všetky tieto božské bytosti sú stále pripravené nás navštíviť a stále hľadajú miesto v našom srdci a v našej mysli, aby vytvorili a priniesli nám mnoho duchovnej radosti. Avšak nedostatok vďačnosti ich môže odohnať.

Vznešené entity nás majú rady pre ocenenie ich podpory a štedrosti. Už vedia, že ľudia sú nedokonalí, slabí, detinskí, a majú silu prehliadnuť ich nedostatky, o to viac, práve keď poukazujeme dostatkom chýb, tak si hovoria: „Odpusť im, Nebeský Otče, lebo nevedia, čo robia a preto sa im snažíme pomáhať!“ Ale ak zaznamenajú, že ľudia neoceňujú ich prítomnosť a pomoc, božské entity ich opustia. Nie preto, že potrebujú ľudskú odplatu a vďačnosť, ale vedia, že nedostatok vďačnosti ľuďom zastavuje prijímanie duchovných darov, ktoré môžu obdržať.

Otvorme bránu, aby anjeli mohli vstúpiť

V skutočnosti, či niekto vie alebo nevie, tak napriek tomu každý človek je prijímač Akášického kozmického archívu. Úplne všetky udalosti sú zaznamenané v mikrokozme našej bytosti v éterickej, extrémne subtílnej tajomnej substancii, kde je miesto pre celý makrokozmos. Takto všetky udalosti v celom vesmíre bez výnimky, všetky viery svetov (dokonca aj stratených svetov) sú nám za určitých okolností zaslané ako tajomné záblesky, ktoré sú registrované v našom podvedomí. Často touto cestou, bez povšimnutia, prijímame správy z celého Makrokozmu.

Preto, obzvlášť keď začíname jednať, preskúmavame skrze meditáciu a skrze mentálne sústredenie alebo kontempláciu určité aspekty, ktoré nás zaujali, a staneme sa tými, ktorí hľadajú a žiadajú o štúdium určitých dokumentov v knižnici.

Akášická knižnica

Pred obdržaním odpovede musíme chvíľu čakať, pretože táto knižnica je tak obrovská a bohatá, že v niektorých situáciách knihovníci nemôžu nájsť požadované dokumenty hneď, ale potom vo vhodný moment príde odpoveď a my si povieme: „Mám to!“ Alebo „Mám veľký nápad!“ alebo “ Teraz je to jasné!“. V skutočnosti to je tak, že dostaneme presnú informáciu, ktorú sme žiadali a všetky tieto javy sa uskutočňujú skrze prejav okultného zákona rezonancie.

Všetky vzťahy medzi bytosťami v Makrokozme sledujú tento tajomný zákon okultnej rezonancie. Napríklad, keď vytočíme číslo, tak vlastník tohto čísla to zdvihne, rovnako tak určitá entita tajomne komunikuje s nami, keď vyšleme špecifické myšlienky, ktoré zjednotene vibrujú s touto entitou.

Takto je tu spojenie medzi nami a entitou, bytím alebo miestom, na ktoré naša myseľ bola silne a systematicky sústredená. Ale všetci tí, ktorí majú chaotické a rozporuplné myslenia, sú odsúdení k nešťastným stretnutiam, pretože sa napoja na entity presne zodpovedajúce mysleniu, ktoré vysielajú.

Blahodarné myšlienky

Preto je veľmi dôležité mať neustále božskú myšlienku, pretože tá bude priťahovať magicky – ale blahodarne magicky – všetky entity, bytosti a živly, ktoré prispejú k úspechu. Božská, vycibrená myšlienka je ako nápis umiestnený na hlavnom vstupe, oznamujúci temným a zlým duchom: „Tu nevstupuj“. Znamená to, že nižšie entity nemajú nikdy možnosť vstúpiť do nášho života, zatiaľ čo božská myšlienka je presne ako otvorené dvere pre všetkých svetelných duchov a pre všetkých anjelov, ktorí nám prichádzajú pomáhať a inšpirovať nás.

Sústredenie na žiarivé biele svetlo je veľmi účinné a silno duchovné cvičenie. Musíme si však pamätať, že všetky životné podmienky pôsobia na nás súčasne s pozornosťou, ktorú im dávame. Preto, ak veríme, že určité okolnosti sú veľmi prospešné a blahodarne zázračné, prehĺbime ich vplyv. Skrze naše myslenie a presvedčenie, máme vždy smerodatný vplyv, dokonca dôležitejší ako skúšky alebo neľahké situácie, ktorým čelíme. Potom nás naplní žiarivé biele svetlo, dokonca bez nášho vedomia, ale ak sme dostatočne dôkladní a plní ašpirácie, môžeme sa zúčastniť tohto pôsobenia s pevným presvedčením, že niečo základné, božsky podstatné nekonečne vzrastá a stáva sa v nás zušľachtené. Postupne pocítime nové božské sily, ako v nás vibrujú.

Staňme sa odpútanými, aby sme mali možnosť sa opäť narodiť

Súhlasne so spôsobom, keď začíname činnosť, vzťah alebo dokonca zážitok, môžeme aj všeobecne predvídať jeho koniec: ak je začiatok nepriaznivý, koniec môže byť rovnako nedobrý. V živote sú určité udalosti, ktoré sa odvíjajú s neúprosnou nekompromisnosťou, situácie, ktoré môžeme predvídať s presnosťou, ako astrológovia pracujú so zatienením, konjunkciami a Planetárnymi opozíciami, pretože každá vec rozvíja zhodu s absolútnymi vesmírnymi zákonmi.

Je však možné, že vytvorením úsilia, ľudia, ktorí mali nepriaznivý začiatok, môžu zmeniť smer udalostí a potom konečná chvíľa nebude ako začiatok. Kde sa prejavuje tajuplná duchovná sila, človek môže kedykoľvek zasiahnuť, aby zmenil určité aspekty, preto sa stáva možným niečo potlačiť, pridať alebo premeniť. Život potom nie je dlho mechanický, pretože sa stane vedomým a hlboko duchovným a pretože sa v ňom otlačí boží duch. Obzvlášť v situáciách, kedy sa duch prečisťuje, zdokonaľuje, harmonizuje a vo všetkom prejavuje svoju silu. Niekedy sa udalosti v materiálnej sfére pre nás odvíjajú nemilosrdne, avšak v božskej sfére nie je nič navždy, niekedy môže zasiahnuť duch, aby vytvoril zázraky.

Zomrieť pre život

sebapoznanie 4V evanjeliách je povedané: „Nemôžeš žiť naozaj, kým si ešte nezomrel.“ Samozrejme, niektorí z vás môžu povedať, že skutočne necítia, že by umierali, ale v tomto prípade je zrejmé nepochopenie. Zomrieť pre život znamená zomrieť v nižšom svete, vo svete nepokoja, zla, zlovoľných tieňov a démonov pre zrodenie v lepšom, harmonickom svete, s božskou láskou a božím svetlom.

Nemôžeme žiť zároveň v blate a v nebi, hoci niektorí ľudia majú hlúpu myšlienku, žijú úplne nevyvážený život, predstavujúc si, že k nim vlastne prichádza božia vôľa. Nebo je uzavreté pre také bytosti. Keď sa prepadneme do nižšieho stavu namyslenosti, žiarlivosti, ničomnosti a klebetenia, dlho nemáme prístup do rajských svetov, ktoré sú pre nás zatarasené. Poskytnutie svojho života Bohu znamená úplne niečo iné. Ten, ktorý pracuje takmer nepretržite na skrášľovaní, zušľachťovaní, povznášaní a harmonizovaní, toho vnútorná bytosť bude vnímať veľmi dobre tu a teraz a bude schopná prijať veľa božských klientov v jej duši. Je podstatné si uvedomiť, že božskí žiariví duchovia, každý z nich, veľmi radi navštívia takéto miesto.

Pozri sa na stretnutia, ktoré zaujímajú miesto v našom bežnom živote. Napríklad, ak prijmeme našich hostí obzvlášť dobre, vo veľmi prívetivom prostredí, ponúkneme im bohaté jedlo, pôjdeme na očarujúce miesta, vyberanú hudbu, vytvoríme im výnimočné stavy šťastia, tak ako si nemôžu priať prísť a opäť nás navštíviť? To isté sa odohráva so svetelnými duchmi a s anjelmi. Ak nájdu v našich bytostiach, v našom vnútornom mikrokozme, čistú a posvätnú komnatu, kde kraľuje krása, harmónia, láska a ušľachtilosť, radostne prídu zasa späť.  Prečo aj nie, dokonca sa môžu usadiť nastálo v našich bytostiach a my budeme schopní byť neustále žehnaní ich prítomnosťou.

Dostaňme sa z podzemia, aby sme uvideli slnko

Je načase odhaliť skutočný zmysel sily duchovnej spoločnosti. Väčšina z nás ešte nevie a intuitívne nevníma, že jej sila je schopná dosiahnuť planetárnej úrovne. Tu si to môžeme analogicky zobraziť. Na svete sú miesta, kde inžinieri stavajú veľmi výkonné veterné turbíny, ktoré vyrábajú elektrinu, a umožňujú tak zásobovať rozsiahle územia. Vo chvíli zjednotenej činnosti veľmi silnej duchovnej komunity sa vyvoláva gigantický rezonančný jav, ako batérie, ako sieť veterných turbín, ktoré produkujú elektrinu a môžu vyrábať obrovskú energiu, aby sa premietlo duchovné svetlo z veľmi vzdialeného priestoru a vytváralo zodpovedajúce účinky na úrovni celej planéty.

Preto je dôležité pochopiť, že ľudské bytosti sú ako batérie a často ich stačí zjednotiť a spojiť s božskou jedinečnou myšlienkou a tak hlboko blahodarné prúdy, ktoré sú premietané, budú následne prijímané mnohými ďalšími bytosťami na celom svete. Niektorí z nás meditujú bez vedomia, že tieto duchovné aktivity umožňujú rozsiahle možnosti pre dobro celého ľudstva. Je načase stať sa vedomými a uskutočňovať takéto činnosti dostatočne často, aby touto cestou bolo prijímané svetlo z Božieho kráľovstva toľkými ľuďmi na Zemi, ako len to je možné.

Zahalená podstata

sebapoznanie 5Telo je v skutočnosti rúchom pre dušu a slovo je rúchom myšlienky. Cítenie, myšlienky a subtílna sila, ktoré sú prejavované skrze nás, každý z nich má určité rúcha. Všetky stvorenia a všetky entity majú rúcha a súhlasne s týmito rúchami môžeme rozoznať bytosti schované v nich alebo za nimi. Kameň, zviera, rastlina i strom sú rozdielne rúcha, za ktorými sú skryté určité entity. Je podstatné meditovať nad kvetinou, jej tvarmi a farbou, aby sme spoznali tajomnú povahu bytostí nosiacich také rúcha.

Zaujímajte sa, prečo ľudia majú modré, zelené alebo čierne oči. V podstate tieto farby sú rúcha, ktoré vyjadrujú hodnotu alebo prednosť, ktoré si nevšimneme, ak sme nevedomí. Toto tajomstvo rúch je tak hlboké a obrovské, že ho môžeme úspešne študovať po celú dobu života.

Tí z nás, ktorí sa stále sťažujú, že Boh neodpovedá na naše modlitby, si musia byť vedomí, že je bežné, že nedostávame odpoveď, pretože pre nás sú príslušné modlitby žiadosťami, ktoré adresujeme Jemu a potom čakáme na Neho, že príde a nájde nás v miestach, kde sme. Ale my sami nič nepozmeníme v našom mylnom správaní alebo naďalej myslíme chybným spôsobom.

Predstavujeme si, že Boh príde a vyzdvihne nás z pekla, do ktorého sme sami spadli. To isté je, keď sme zišli do podzemia alebo do jaskyne, kde doprosujeme slnko, aby prišlo a donieslo nám svetlo. Slnko nemôže prísť za nami. To je naša povinnosť vyjsť von z podzemia a vziať si jeho blahodarné svetlo. Pivnice alebo jaskyne znamenajú všetky zlé vnútorné prejavy našej mysle a nášho srdca, všetky zlozvyky, ktorých sa nechceme vzdať. Ak ale chceme svetlo, sme to my, ktorí prichádzame k Bohu, vášnivo a plní ašpirácie zdokonaľujeme našu prevládajúcu frekvenciu vibrácií. A ak sme odhodlaní smerovať k Nemu, presvedčíme sa o pravde múdreho príslovia:

„Keď urobíš jeden krok k Bohu, Boh urobí deväť krokov k tebe.“

Ponúknime náš život Bohu týmto spôsobom:

Drahý Bože,
teraz ti darujem môj život.
Pre mňa si všetko.
Vediac o tom ťa žiadam:
Veď ma, osvieť ma a dodaj mi silu,
prejavuj skrze mňa lásku, daj,
aby sa moja vôľa stala tvoju.

~autor Gregorien Bivolaru; yogaesoteric~


Súvisiace články:
Duchovné symboly labyrintu