Integrálna joga

Integrálna joga

Každý z nás túžobne usiluje o dosiahnutie skutočného a trvalého šťastia. Ale cestička, či cesta, ktorou hľadáme toto šťastie, sa rôzni v závislosti od duchovnej úrovne, na ktorej sa práve nachádzame. Pravá a účinná duchovná cesta ponúka možnosť vývoja všetkych stránok nášho bytia. Skutočného šťastia je možné dosiahnuť uspokojením jak fyzických, emociálnych a rozumových, tak i duchovných aspektov našej osobnosti.

Z pohľadu jógy je nutné rozvíjať telo, ducha a rozum na najvhodnejšiu úroveň, kde pracujú celkom zdravo, v úplnej a vzájomnej harmónii. Len za takýchto okolností prežíva človek šťastné bytie a dokáže ich použiť ako odrazovú plochu k prekročeniu svojich obmedzení a okúsiť splynutie s božským.

Všetky duchovné tradície sveta uvádzajú, že pravda a trvalé šťastie môžu byť dosiahnuté poznaním toho, čo je stále a večné, teda poznaním Božského, ktoré je Zvrchovanou podstatou všetkého stvorenia a zdrojom Života. Naprieč časom bola táto skutočnosť označovaná ako vlastné Ja, základná Príroda, Bráhman, kozmické vedomie, Nekonečno, Nirvána, atď.

Integrálna joga je inteligentná zostava určitých tradičných metód používaných tak, aby sa harmonicky rozvíjala každá zložka bytia: fyzická, psychická, duševná, rozumová i duchovná. Integrálna joga je vedecký systém, ktorý spája rôzne odvetvia, či druhy jogy v snahe o dosiahnutie celistvého a úplného dozretia všetkych skrytých, vyšších možností bytia, vedúci ku konečnému poznaniu seba samého, či, inými slovami, ku splynutiu s Bohom.

Hlavné ciele integrálnej jogy

• dokonalé telo, úplne zdravé a silné
• čistá, mocná a kontrolovaná myseľ
• vzdelaný, pozorný a čulý rozum
• vôľa pevná ako oceľ
• srdce plné lásky a súcitu, schopné precítiť povznášajúce skúsenosti ostatných
• vôľa plná vznešených túžob zasvätených blahu a šťastiu iných, kde prevláda túžba   vnútorného, nesmrteľného realizujúceho sa Ja.

Integrálna joga je teda spojením všetkych druhov jogy.

V tisíceročnej tradícii jogy sa dá rozlíšiť niekoľko druhov jogy, ktoré stále mieria k rovnakému základnému cieľu – dosiahnutie Plnosti, dokonalosti v ľudskom bytí.

Najzákladnejšie druhy jogy

HATHAJOGA

Najznámejší druh jogy na západe, založený na vyvažovaní základných polarít v ľudskej bytosti, a to slnečných (ha, +) a mesačných (tha, -) energií. Je zameraná na čo najdokonalejšie ovládanie fyzického tela, na znovu naberanie a udržiavanie zdravia, a čo najúplňejšiu kontrolu základných životných energií. Praktickými technikami hathajogy sú špecifické telesné pozície (ásany), ktoré majú komplexné blahodárne účinky, hlboká relaxácia (šavasana), kontrolované a rytmické dýchanie (pránajáma), základné metódy očisťovania (kryja), cvičenie mentálneho sústredenia pre posilnenie psychickej vyváženosti v pružnom a uvoľnenom tele. Všetky tieto cvičenia spoločne zvyšujú vitalitu, pevné zdravie a obranu proti rozličným chorobám. Správnou stravou je fyzické telo postupne a úplne očisťované, sú odstraňované nečistoty a tým sa napomáha vstrebávaniu a využívaniu vitamínov a minerálov. Preto je treba, aby telo i myseľ boli celkove prečisťované a cvičenec tak rýchlo dosiahne kontroly mysle.

KARMAJOGA

Joga zladenia sa so zvrchovanou Úplnosťou, kde výsledky, či ovocie našej snahy sú úplne zasvätené Božskému. Karmajoga je cesta odpútanej činnosti, ktorá umožňuje praktikantovi rezonančné prepojenie s božskými, nekonečnými energiami. Činnosť a denné sociálne povinnosti sa uskutočňujú bez pripútanosti, alebo želania mať, či vlastniť účinky, či výsledky činnosti, a tak môže jogín nepretržite čistiť svoju myseľ a vyvíjať sa. Pokiaľ sa myseľ a srdce stanú dostatočne prečistenými, karmajogín se stáva dokonalým nástrojom vysokého (seba)poznania, v ktorom a skrz ktoré sa môže prejavovať božskosť a uskutočňujú sa rôzne činy. Skrz takúto činnosť, nutkanie duchovnej, vybrúsenej božskosti, jogín smeruje cez svoju individualitu a zkúsenosti ku stavu spojenia s Bohom.

BHAKTIJOGA

Joga všadeprítomnej lásky, odovzdanie sa a bezpodmienečnej pokory Bohu. Je to cesta nekonečnej lásky a láskyplnej oddanosti Bohu, k určitému božskému prejavu, k duchovnému majstrovi, či dokonca k božskej iskre vo vnútri ľudskej bytosti vo forme večného najvyššieho Ja (ÁTMAN). Povedané láskou, ľudská bytosť, ktorá stále oživuje jak myslenie, tak cítenie a je bezpodmienečne oddaná Bohu, v konečnej fázy splynie s nesmiernou božskou láskou a v prípade prekročenia svojej obmedzenej osobitosti tak získa stav Kozmického vedomia. Cesta BHAKTI alebo teda nekonečná oddanosť, ktorá riadi našu veškerú lásku k Bohu, alebo k jeho rôznorodým prejavom, môže byť jednoducho uskutočňovaná kýmkoľvek. Všetko, čo potrebujeme, je silná viera a stále vnímanie Boha skrz našu vedomú lásku k Nemu.

RADŽAJOGA

Joga splynutia s Kozmickým duchom, s cieľom rozšíriť silu mysle a prebudiť tretie oko (ADŽNA ČAKRA). Je to cesta intenzívneho sústredenia, hlbokej meditácie a úplne kontrolovanej mysle. Táto forma jogy je založená na dokonalosti v morálke a etike, na dokonalej kontrole zmyslov, ktoré postupne vedú ku stavu meditácie, kde myseľ síce bude stále pretrvávať, ale bude ochránená pred zbytočným vlastným aktívnym vírom. V takej fázy, pokiaľ se jedenkrát úplne dosiahne tohto stavu, potom sa všetky obmedzenosti prekročia a skrze hlboké spojenie s božskou mysľou – Makrokozmom, jogín zažíva stav najvyššieho vedomia, teda konečnej extáze, známej v joge ako SAMÁDHI.

DŽNÁNAJOGA

Joga splynutia s niektorými nekonečnými energetickými sférami Vesmíru. Je to cesta vyššieho intelektuálneho vedomia, cesta slobody. Spočíva v dokonalom (seba)poznaní a v odpútanom zkúmaní, ktore postupne vedú ku kompletnému duchovnému prebudeniu. Jogín na tejto ceste čoskoro získa poznanie svojho navyššieho Ja (ÁTMAN), čo je prvou fázou, kedy  rozpozná  stotožňovanie so svojim telom, psychikou, mysľou, či egom. Pomocou kompletného objavenia svojho nekonečného Ja (ÁTMAN) splynie s Božskou Esenciou vo vnútri svojej bytosti a teda rozpozná všadeprítomnú Božskú Esenciu okolo seba a dosiahne Jednotu, pramene extáze.

TANTRAJOGA

Joga krajného rozšírenia hraníc vedomia, ktorá spája celistvú radu postupov a techník, mimo iné využíva aj sexuálnu aktivitu, k urýchleniu cesty duchovného vývoja premenou a zjemnením tvorivého sexuálneho potenciálu, ako pre mužov tak i pre ženy. Je to cesta, ktorá ponúka individuálny duchovný vývoj i skrz spolunažívanie a prejavovanie sa v mileneckom vzťahu, kde nám naša milujúca bytosť ukazuje rezonančným spôsobom naše nedostatky, ktoré je treba transformovať a vybrúsiť. Vnímanie a vzájomné predávanie tajomného nepopísateľného stavu lásky je nenahraditelná skúsenosť, ako vnímať nezmerné množstvo láskyplného prejavu Boha.

KUNDALINIJOGA

Joga prebudenia a usmerňovania obrovskej sily (základná energia ľudského bytia), ktorá je v skrytej podobe na začiatku chrbtice, v MÚLADHÁRA ČAKRE – Kundalini Šakti.

MANTRAJOGA

Joga zladenia sa so vznešenými energiami Vesmíru, skrz napodobňovanie určitých zvukov. Je to cesta nevysloviteľnej rezonancie so špecifickými subtilnými energiami božskej manifestácie pomocou prenášania špecifického zvuku, známeho ako MANTRA. Mantra je zvuková modulácia, ktorá znázorňuje určité špecifické aspekty energie – skrytú skutočnosť prejavu v makrokozme. Pevné mentálne sústredenie na prenášanie istej mantry umožňuje jogínovi vnímať nepopísateľný stav rezonancie – súzvuk v jeho celej bytosti a preto potom je hlboko a nevýslovne spojený s BOŽSKOU SKUTOČNOSŤOU.

JANTRAJOGA

Joga telepatického splynutia s niektorými energetickými a silovými sférami Vesmíru, pomocou sústredenia sa na určité geometrické obrazce, špecialne vytvorené a odhalené pre tento účeľ.

˜yogaesoteric.net; jogin.cz˜