Tajné číselné symboly v pohádkách 

Co skrývají typické nebo tajné symboly čísel v pohádkách? Číslice, které doprovázejí příběhovou linii, houževnaté hledání, nepřetržité úsilí a moudrost hlavních hrdinů a nadpřirozené jevy, bez kterých by pohádka nebyla pohádkou, to je téma, kterým se věnujeme v tomto článku.

Rozprávka je pojemnování děje, který se vypráví, rozprává a v dnešních dobách je tradiční, že příběhová zápletka je završena dobrým koncem. Český název pohádka je staročeský výraz pro spor, hádanku nebo záhadu. Josef Jungmann ve svém Slovníku českoněmeckém uvádí, že slovo pochází z polštiny, “gadać“ neboli mluviti, vyprávěti, tlachati, které je praslovanského původu a je příbuzno se staroindickým „gádati“ neboli mluvit.

Časté a tradiční pohádkové prvky vycházejí z původních mytologických příběhů jednotných společenství jako jsou etnika, národy a říše. Mýty jsou příběhy, které se zakládají na intuitivním vnímání pravdivé skutečnosti, která se týká celého vesmíru a vše co se v něm odehrálo. Proto jsou mytologické pojednání shodné nebo velmi podobné po celém světě.

Pohádky nám umožňují nahlížet za běžné zdání, za oponu našeho individuálního vnímání, které je často nejvíce směřováno k materiální složce života. Lehkým způsobem odkrývají to, k čemu můžeme dospět při schopnosti si neustále rozšiřovat naše vědomí. Například nadpřirozené jevy nám přibližují skutečnost astrálního a kauzálního světa s jejich rozmanitými dimenzemi.

Symbolika čísel

Tradičně se používají čísla tři, sedm, devět, dvanáct, třináct, dvacetjedna, čtyřicet nebo sto a další.
Např. Tři oříšky pro popelku, za sedmero horami a sedmero řekami, o dvanácti měsíčkách.
Každé číslo v sobě nese konkrétní podobu a kvalitu energie.

Číslo tři 

(Tři oříšky pro popelku, Tři bratři, Tři zlaté vlasy děda vševěda)

Celý vesmír v jeho holografické podobě, který udržuje veškeré rozdílné fragmenty a segmenty v jednotě, vyjádříme číslem jedna. Je to symbol celistvosti, jinými slovy univerza. Když se začne jednota projevovat, potřebuje k tomu souhru dvou rozdílných prvků. Tedy všechny aktivity, děje a události ve vesmíru probíhají díky působení duality, tu znázorňujeme číslicí 2. Dualita je sestavena z dvou opačně energetizovaných pólů neboli aspektů a ty na sebe neustále protikladně působí, podporují se a díky jejich společné souvztažnosti, souhře a tvořivosti vzníká život a jakékoliv jevy. Z jogínského hlediska tyto póly neboli aspekty tradičně pojemnováme jako ha (jang, mužský charakter aktivnosti) a tha (jin, ženský charakter pasivity). Mezi těmito dvěma (extrémně) opačně působícími protiklady je rovnovážný bod. Můžeme ho nazvat číslem 3. A také vztah mezi jednotou a dualitou můžeme vyjádřit třetím prvkem, číslem 3 (1 + 2 = 3). Nejsnadněji to vyjadřuje grafický útvar rovnostranného trojúhelníku.

Trojúhelník s hrotem směřujícím dolů vyjadřuje pramen, zdroj neboli prvotní matrici. Je to princip tvořivosti, pojmenovaném jako Šakti. V tantrické tradici znázorňuje ženský pohlavní orgán – jóni, místo, kde vzniká nový život. Ať už sledujeme ženské tělo nebo si můžeme představit jóni univerza, kde se rodí vše, co existuje.

Trojúhelník s hrotem směřujícím nahoru symbolizuje návrat k původu (resorpci), vývoj a pokrok. Narůstá tendence poznávání díky rozšiřování kosmického vědomí, což je princip transcendence, pojmenovaném jako Šiva. Neboli jinak řečeno cíl osobního růstu se završuje v jednotě, je to návrat domů, z duality do původní jednoty.

Antický egyptský mudrc Imhotep, který je více známý pod jménem Hermes trismegistos, což ve starořeckém jazyce znamená “Trojmocný Hermes” vyjadřoval mnoho tajemství Vesmíru, snad nejznámější je jeho pojímají holografické struktury světa, což můžeme zjednoduše vyjádřit:

“To, co je dole, je jako to, co je nahoře a to, co je nahoře, je jako to, co je dole. …“ Toto je začátek textu, který byl uveden na Smaragdově desce. Tento mudrc položil základ hermetismu, z něhož vychází i proslulá magická alchymie, která ve středověku zapustila silné kořeny v západní a střední Evropě. K principu číslice tři Hermes poznamenal: “Tři v sobě nosí to božské, nosí v sobě tajemství životní síly.”

Trojúhelník je základním a “oblíbeným“ symbolem mnohých náboženství a duchovních nauk. To není žádná náhoda, což si můžeme uvědomit na základě dosavadního vysvětlení. Typickým příkladem je židovská Davidova hvězda, propojení dvou trojúhelníků, principů jin (Šakti) a jang (Šiva), která vyjadřuje naprostou harmoniii. Tento motiv se častokrát opakuje jako důležitý prvek v mnohých východních duchovních naukách. Je to grafické znázornění pro vyrovnanost, splynutí hmoty a ducha. Čisté božské vědomí a materie.

Vyjádření násobné okultní síly trojúhelníku je patrné ve Šrí jantře, v posvátném grafickém energetickém útvaru, kde se trojúhelník opakuje. Z tradičního hlediska jantra vyzařuje energie ve spojitosti s láskou a harmonií.

Trojí podobenství můžeme také najít v křesťanské svaté trojici Otec, syn a duch svatý. Pythagorejci pojímali číslo tři jako “začátek vzniku”. V jogínské a tantrické tradici se můžeme setkat s termínem tri-murti neboli trojí tvář (podoba) Vesmíru, kde působí tendence síly vzniku, síly udržování a síly zániku (transcendence). I v čase se setkáváme s trojfázností minulost, současnost a budoucnost. Kompletní vesmírná forma se rozděluje do světů fyzického, astrálního a kauzálního. A běžně se nacházíme ve třech stavech vědomí: stav bdělosti (džagrat), stav se sny (swapna) a stav hlubokého spánku (sušupti).

Geniální vědec minulého století, srbského původu, Nikola Tesla si moc dobře uvědomoval posvátnost čísla tři a jeho násobků šest a devět, což jednoduše vyjádřil: “Pokud jste poznali velkolepost čísel 3, 6 a 9, měli byste mít klíč k vesmíru.“ Častokrát byl dokonce nařčen, že je pověrčivý, například, než vešel do nové budovy, obešel ji před vstupem 3x. Ale k pověrčivosti měl daleko, naopak uskutečňoval aktivity tak, aby byly v souladu s čísly 3, 6 a 9, protože pochopil okultní sílu trojmocnosti.

Tři devídky zveličují pozvednutí vnitřního ducha. Symbol duchovnosti a završení. Tři šestky způsobují pokles, degradaci a vedou do světa úpadku, řečeno v křesťanské tradici démonického a satanického světa.

Symbol tři ve velké arkáně tarotu reprezentuje karta Císařovna (Tarot je tradiční karetní soustava, která je úzce spojená s numerologií a vyjadřuje vývoj od vzniku k dokonalosti a návratu. Každá karta popisuje specifické tendence). Cisařovna neboli vládkyně v sobě ukrývá tvořivost, ať už v podobě plodnosti nebo v harmonickém projevu, který navenek působí jako krása. Karta vyjadřuje i tvořivost lásky. Můžeme si uvědomit, že láska je síla, která přináší rozkvět, růst a povznesení, tedy opět uplatnění tvořivého principu.

V numerologii číslo tři popisuje sílu pro překonávání překážek. V pohádkách se velmi často používá příměr za třemi horami nebo řekami. Je to jasná ukázka, že pro dosažení štěstí je potřeba projít překážkami, najít tu pravou cestu k bohatství, hojnosti a radosti.

Číslo sedm

(Sněhurka a sedm trpaslíků, Sedmero krkavců, Sedmikráska)

Číslo sedm se tradičně objevuje v antické řecké astrologii, která pracovala se sedmi základními planetami, v hudební stupnici je sedm základních tónů a jak moc dobře víme, týden má 7 dní. V bibli je uvedeno, že Bůh stvořil svět během sedmi dnů a v rámci židovského učení je sedmička považovaná za číslovku řádu přírody. V Talmudu (učení, soupis rabínských diskuzí) se uvádí  pedagogické pravidlo, podle něhož: „se nově učená věc musí zopakovat nejméně sedmkrát, než si ji člověk bezpečně zapamatuje.“

V křesťanství známe sedm ctností, sedm darů Ducha svatého, sedm hlavních hříchů a sedm svátostí.

Každý člověk má sedm základních energetických center – čaker. A lidský život se odehrává v rámci cyklických rytmů. Jeden z nejdůležitějších trvá vždy 7 let a po této době můžeme zaznamenat dovršení a dozrání. Na základě zkušeností dospějeme a připravíme se tak k potřebné přeměně.

Prvních sedm let se vytváří první úroveň (čakra), člověk se učí základní fyzické aktivity, získává kontrolu nad nutnými tělesnými potřebami a osvojuje si, jak může ovládat své tělo. Psychicky se utváří základ pro vnitřní stabilitu. V dalších sedmi letech postupujeme vývojem podle druhé úrovně (čakry). Ve 14-ti letech obecně dochází k psychické i tělesné sexuální zralosti, vytváříme si vztah k ostatním v rámci společnosti. Do 21 let převažuje vývoj a působení třetí úrovně (čakry), rozvíjí se vlastní osobnost neboli individualita. Ve skutečnosti dospívající člověk je pravým rebelem, odmítá utkvělost společnosti, hledá vlastní cestu a uplatňuje své názory. Do 28. roku se silně rozvíjí citová stránka člověka, což souvísí se čtvrtou úrovní (čakrou). Touto dobou vznikají vztahy, které jsou založené zejména na ryzí lásce nebo se v nich pročišťuje citová komunikace. Nastává touha o někoho se starat a pečovat, která spěje k založení rodiny nebo jsme ve skupině lidí, kteří jsou nám blízký a udržujeme přátelství. V době od 28. do 35. roku se začínají projevovat vnitřní, jemné aspekty naší bytosti. Dokážeme naslouchat tomu, co má ezoterický směr. Ezoterika znamená to, co je vnitřní nebo skryté. Je to vhled do hlubokého pravdivého tajemství, ukrytého v nás. Pokud k tomu nedošlo hned v dětství, tak nyní se mohou probouzet umělecké talenty nebo vnímání estetiky. Je to pod vlivem působení páté úrovně (čakry). Po 35. roku do 42 let začíná formace vlastních zkušeností, převládá působení šesté úrovně (čakry). Život mění podobu, kdy se zklidňuje rozběhanost a přichází syntéza, objektivní přístup na základě zkušeností. A do 49. roku završujeme životní cestu moudrostí a jasným úsudkem. Přichází odpoutanost od životních chyb a dochází k pochopení souvislostí všech životních milníků. Tvořivost cyklu čísla sedm vyvrcholila.

7 x 7 = 49

Dochází k dozrání na nejvyšší korunní úrovni. Dostáváme se na vyšší stupeň, který opět začíná první úrovní (čakrou) a stále dál s rozdílem, že vývoj se více odehrává uvnitř nás, na duševní stránce.

Tímto si můžeme uvědomit, že číslo sedm umožňuje dosahovat moudrosti, zralosti a dokonalosti. V numerologii je číslo 7 spojeno s cestou (pohybem) a rozhodností, kam budou naše následující kroky směřovat. Je to číslo zájmu o duchovno, náboženství, filosofii, mysticismus, číslo nadsmyslových a léčitelských schopností.

Vyjadřuje také analytické schopnosti, přemýšlivost, inteligenci, učenost a  představivost. Lidé s životním číslem sedm jsou duchovně založení a touží po skutečném a hlubokém poznání. Vynikají velkou vnitřní silou a dokáží překonávat překážky.

Číslo devět

(Devět kuřátek, Zlatá jablka a devět pávic, O devíti princeznách)

Číslo devět nás převádí do jiné úrovně a realizuje to jiným způsobem nežli číslo sedm. Můžeme si uvědomit, že součin tři krát tři je devět, tedy toto číslo koresponduje s principem čísla tři, které jsme si již objasnili. Znázorňuje dovršení, je alfou i omegou. V řecké abecedě alfa je počáteční písmeno a omega je závěrečné. V matematice číslo devět je poslední jednořádové číslo a po něm začíná dvouřádové, devět završuje řadu a způsobuje přechod do vyšší úrovně, ezoterickými slovy devídka má sílu zasvěcení (iniciace).

Pythágoras učil: “Člověk by měl přerůst číslo 9”.  Sugestivně řečeno “Přerůstám sama sebe”. Traduje se, že samotný Pythágoras musel strávit 3x 9 týdnů v jeskyni, aby mohl dostat iniciaci do mystérií. V antickém Řecku probíhaly mýtické, iniciační obřady tzv. mystéria, často doprovovázena mlčenslivostí o praktickém obsahu na základě osobního slibu na vlastní zdraví a smrt. K nejznámnějším patřila eleusínská mystéria, kterých se učastnili mnohý známí představitelé politicko-kulturního dění. Během zasvěcení se lidé dostávali do stavu “mors osculi”. To je výraz, který můžeme vyjádřit jako “polibek smrti” nebo “smrt z líbání Boha”. Zasvěcenec se během obřadu dostane do velmi blaženého stavu, božské extáze. Z jogínského i tantrického hlediska vyjadřujeme tento vznešený a úchvatný stav jako samadhi.

Číslo devět se symbolicky objevuje v mnohých vyjádření: existuje devět hierarchických andělských chórů, neboli skupin jako např. cherubíni, páni, serafíni, archandělé,…

Odyssea, epické putování zpět z války domů trvalo 9 let. Prenatální období je 9 měsíců. V mnohých latinských nebo i anglo-saských jazicích je slovo devět velmi podobné výrazu “nový”. Děvet nás tedy transcenduje, o stupeň výše, do nadhladiny. V křesťanství se uvádí 9-ti stupňové nebe.

V principech o číslu tři jsme uváděli jeho první násobky, i opačné působení čísel šest a devět. Tuto synchronicitu můžeme vnímat i v grafickém znázorněním 6 a 9. 6 = cesta ven, 9 = cesta dovnitř. a co si představíte jako první, když vidíte výraz 69? Ano mluvíme o specifické milostné pozici, která nás při jejím uplatňování harmonizuje, vytváří hlubší soulad mezi hmotou a duchem neboli mezi tělem a duší. Poloha podporuje v muži i v žene sublimaci nižších energií, především snadno uskutečňuje transmutaci sexuálního potenciálu a následně podporuje sublimaci sexuálních energií. Čímž v sobě zachováváme sílu i hmotnou zdatnost a zároveň osvěžujeme bdělost vnitřního ducha a prohlubujeme intimitu. Nastává individuální harmonie i vzájemná harmonie v páru.

Symbolické znázornění čísla devět se tajemně ukrývá v devíti cípé hvězdě, v tzv. inglii nebo v indoevropském znaku svastika, který přináší zdar a štěstí. Tento starobilý symbol byl a je známý celosvětově, např. v Indii, i v Egyptě, používali ho často slované ale i indianské kmeny. Ve druhé světové válce získala název hákový kříž a byla zneužita fašistickou ideologií. Bohužel od té doby veřejnost přistupuje velmi obezřetně k tomuto znaku. Slované vyjadřovali svastiku velmi tvořivě v různých podobenstvích a také používali další symbol ve spojitosti s devídkou, tzv Perunovu hvězdu. Což je základ, zrod Květu života, jehož skrytý spirutuální význam znali téměř veškeré národy a etnika světa. Obsahuje v sobě geometrii života, tak jak jej známe na planetě Zemi. Je to univerzální symbol energie, života a spojení mezi vším existujícím. Když budeme meditovat s tímto obrazcem, můžeme získat povědomí o původu života, jeho struktuře a vývoji.

Devídka v sobě ukrývá i sílu pro vznik spirály. Je to cyklus, který se stále rozšiřuje. Tedy nezpůsobuje přímé zacyklení expresně řečeno bludný kruh, ale zaručuje návrat k sobě v neustálém vývoji, nové probouzení. Vždy nás dovede k východisku, ale jsme o řád výše.

V naší škole jogy se uskutečňují meditace ve spirále jang. Je to útvar, který se od středu točí proti směru hodinových ručiček. Způsobuje oduševnění, intenzivní povznesení a rozšíření vědomí, navození transpersonálních zušeností.

Matematicky si můžeme spirálové opakování uvědomit na jednoduchém testíku: Když sečteme všechny číslice obsažené v jakémkoliv násobku 9, vyjde nám opět 9.

př. 9 x 7 = 63, 6 + 3 = 9
9 x 12 = 108, 1 + 0 + 8 = 9

108 je tradiční ezoterické číslo. např. 108x můžeme odříkávat mantru nebo cvičit pozdrav slunce.

Spirála se v přírodě velmi často objevuje např. jak je spirálovitě strukturována šiška u jehličnatých stromů, jak jsou rozmístěná semínka u slunečnice, ulity měkkýšů nebo dokonce v miniaturních rozměrech se spirálové řazení objevuje i u šroubovice DNA.

Číslo dvanáct

Grafické znázornění tohoto čísla je sestaveno z jedničky a dvojky neboli z jednoty a duality. Vyjadřuje to, co je transcendentní a zároveň co je projevené. Dvě opačné základní tendence, které se projevují v univerzu. A i nyní jdeme po stopách násobků trojky. Dvanáct je výsledek čtvrtého násobku trojky (3 x 4 = 12). Trojka vyjadřuje posvátnost a magii, čtyřka symbolizuje stabilitu, hmotné (materiální) zázemí. Číslo dvanáct vyjadřuje propojení posvátného s profánním.

Dvanácku můžeme sledovat i jako měřitelnou veličinu, tucet je měrná jednotka, která udává 12 kusů. V anglo-saských jazycích jsou číslice originálně pojmenované až do čísla 12, od čísla 13 se tvoří logická jména složenin (např. 23 = dva-cet-tři). Dvanáct symbolizuje uzavření kruhu. I završení roku je po 12 měsících.

Číslo třináct

Třináct následuje dvanácku i symbolicky. 12 vyjadřuje uzavření kruhu a 13 je středem kruhu. V křesťanství se tento spirituální symbol objevuje jako Jéžíš a jeho dvanáct apoštolů. Jéžíš byl středem, důležitým učitelem, který spojoval božství a materiální svět. Rozdával učení a umožňoval cestu poznání. Biologicky, když se vyvíjí lidské embryo, tak třináctý den po oplození se usazuje v děloze, tím vzniká pupeční sňúra, cesta k výživnému a energetickému zdroji matčina těla. Třináct v sobě skrývá cestu do sebe, napojení na esenci, vede nás do átmanu, nejvyššího Já.

 

Čísla v sobě ukrývají genialitu, kterou můžeme odhalit nejen tím, že budeme studovat matematiku, ale i v rámci běžných životních úkonech.