Sekta alebo duchovná cesta?

Sekta alebo duchovná cesta?

Podle Larousseova encyklopedického slovníku sekta určuje „skupinu osob, která souhlasí s tou samou doktrínou (např. Epikurova sekta) nebo skupina lidí spojována náboženským společenstvím (např. Církev adventistů)“. Oxfordský slovník zmiňuje: „skupina osob souhlasící s náboženskou doktrínou, běžně rozdílnou od tradiční nebo ortodoxní víry, od které se oddělila, běžně mající vyhraněnou společnou pobožnost“.

Larousserův odkaz o józe je následující: „tradiční filozofický systém, jak teoretický tak praktický, původně z Indie, který doporučuje zamýšlení, absolutní nehybnost, extázi a asketickou praxi pro vysvobození individuálního Já ze závislého materiálního života a spojení s Božským (Bohem)“.

Dnešní sekty mohou zastupovat docela složitý a upravovaný sociální fenomén, skutečně zobrazující mnoho dílčích rysů, které zde představíme s porovnáním s tradičním jógovým systémem.

Etymologie

Charakteristika sekty: Slovo SEKTA vychází z latinského SECTA, SEQUI = sledovat nebo následovat něčí stopu, také ze SECARE = useknout, uříznout.
Charakteristika jógy: Slovo JÓGA vychází ze sanskrtského YUJ = spojení, sjednocení, rezonance.

Původ

sekta nebo duchovni cesta 1Charakteristika sekty: Sekta obecně znamená určitý disidentský (odpůrný) náboženský zlomek, oddělený od kultu; náboženství, které obvykle přisuzuje dřívější společnosti pravdivé vyvracení. Křesťanský názor posuzuje slovem SEKTA určitou pohrdavou hodnotu, spojenou s kacířstvím (V. Kernbach, “Dicţionar de mitologie generală” – „Slovník základní mytologie“)

Charakteristika jógy: Slovo jóga se poprvé vyskytlo v Tajttirija Upanišádě a v Katha Upanišádě. Zformování učení systému jógy je přiděleno Pataňdžalimu, který sloučil předešlé texty dohromady v jeho práci „Jógasútry“. (Podle Mircea Elliadeho „Jóga, věčnost a svoboda“). Zde můžeme shledat, na rozdíl od sekty, že jóga nikdy nevykazovala takovou neobjektivnost a nestálost. Naopak, je to jednotný systém, přirozeně rozvinutý více než 2500 let, jako výsledek starověkých zkušeností a rozvoje lidského vědomí.

Sklon

Charakteristika sekty: Stahování vědomí, uzavírání; je dobře známé, že „sektáři“ vnášejí výlučnost, těsnost a omezenost.
Charakteristika jógy: Zdravý rozvoj vědomí, vyvážená rovnováha. Pataňdžaliho psychologické potřeby v rádžajóze, jako veškeré formy jógy, bhaktijóze – jógy lásky, karmajóze – jógy odpoutaného konání, všechny tyto formy nadšeně přivádějí tendenci otevřenosti, pochopení, soucitu a lásky ke všem bytostem ve vesmíru.

Praktické prvky

Charakteristika sekty: Přístupné techniky jsou běžně jednoduché a omezující. Například: skupinové písně utkvěle zpívané, zdůraznění tzv. dlouhých manter (jako je sekta Hare Kršna, zacházející do stereotypu: HARE KRŠNA, HARE HARE, KRŠNA KRŠNA HARE HARE, HARE RAMA, HARE RAMA, RAMA RAMA, HARE HARE). V takovém případě se adepti uzavírají ke kvalitativnímu aspektu duchovní praxe (stejně jako jestli Bůh může spočítat modlitby). Všichni z nich vědí, že když zopakují tuto Mantru 3 000 krát každý den v jejich životě, budou vykoupeni. Dosud celkově postrádají pozornost k plné transfiguraci jejich činnosti. Sahadžajóga je například sekta vypovídající o duchovních ideálech, o dosažení vnitřního Já (Átman), stoupající kundaliní. Jsou úchvatně naivní k tvrzení, že toto všechno je možné jednoduchým posluchem nahraných přednášek pořádaných předkyní sekty Šrí Mátadží nebo hloupé mávání něčí ruky, aby se energie „zauzlovala“ na temenu hlavy, což je vrchol hlouposti. Rozhodně jsou některá ze sektářských nařízení docela absurdní, zavazující být strnule a dogmaticky respektována. Někde jsou členové sekt ohrožováni smrtí nebo odsouzeni k věčnému utrpení, pokud se každodenně nepodřídí.

Charakteristika jógy: Existují rozdílné techniky a odvětví, vhodné pro každý individuální psychologický profil. Lidé se sklonem k činnostem jsou doporučováni pro karmajógu, intelektuálové jsou pobízeni k džánajóze, hathajóga je obecně doporučována pro přirozené vyřešení zdravotních problému, také pro mentální a psychickou harmonii, v podstatě spočívá na tělesných polohách a na technikách dechové kontroly. Ve veškerých jógových odvětvích je praktikování pečlivě promyšlené postupnými úrovněmi od nejjednodušších technik vzhůru k nejsložitějším. Jógová praxe se většinou provádí samostatně. Pozornost na činnosti a myšlenky je udržována neustále. Zdůrazněna je především kvalita nad kvantitou. Kundaliní, základní subtilní energie lidské bytosti, postupně povstává po letech přičinlivého cvičení. Když nastane její probuzení, může to zajistit jógové stavy extáze, paranormální schopnosti (siddhi), moudrost, blahodárnou sílu a účinnost všech aktivit, které se přizpůsobují univerzální rovnováze. Mnoho praktických technik je popsáno v nespočetných jógových pojednáních (např. existují 8 400 000 pojmenovaných ásan, tělesných pozic), což znamená, že praktikant si vždy může vybrat.

Trvání

Charakteristika sekty: Skrze teologickou a církevní nestálost je mnoho vyznání spadajících do nesčíslných sekt, které se rozdělují do podsekt. Poté, co zakladatel sekty zemře, obvykle se sekta rozštěpí do nových skupin a ty mohou přetvořit původní jádro. Vhodně jsou nazývané jako náboženské trendy, pro něž jsou některé aspekty skutečné, ale pomíjivé a povrchní a které jednoduše vyprchají v čase a možná dokonce i zaniknou.

Charakteristika jógy: Ačkoliv je jóga založena na 2 500 let starém filozofickém systému, jak teoreticky tak prakticky, je vždy aktuální. Na rozdíl od „jógové módy“ a povrchních tendencí na Západě, je to ještě stále autentický pramen od nejstarších dob. Kromě toho, že jógový systém disponuje vnitřní dostupností, také přistupuje k lidské psychice a tendencím, jak na Východě či Západě, tak i ve starověku nebo v moderním světě. Vypovídá to, že jóga má univerzální vlastnosti.

Vysvětlení trvání

Charakteristika sekty: Pomíjivost: Ideál lidí je často určitá fingovaná myšlenka, v podstatě veřejný projev mánie, která může snadněji směřovat k násilí. Například sebevražedná sekta Jim Joneseho „Lidský chrám“, sekta „Ánanda Marga“, založená na neo-nacistické ideologii nebo sekta „Svědkové Jehovovi“ naprosto zobrazující anarchické vlastnosti.
sekta nebo duchovní cesta 2Charakteristika jógy: Jóga je určitá autentická tradice, založena na starověkých základních zkušenostech. Stále se odvolávající k Božské, základní, bezčasové a univerzální skutečnosti, sledující obecné zákony a principy univerza, které vždy udržují jógu před degradací a rutinou. Pravda odhalena přímými a účinnými zkušenostmi zajišťuje vřelé a dostupné sdělení pro všechny ryzí lidi, bez ohledu na sociální a kulturní zázemí.

Cíle

Charakteristika sekty: Údajné vykoupení, které často selže. Ačkoliv uctívání je většinou přehnané, ztrácí se autentické znalosti, jasné pro rozlišování. Stejně jako se ztrácí rozlišování a vyspělost, objevují se naivní myšlenky o Bohu nebo o Vykupitelovi, běžně dětsky ztotožňovaného se sektářským předákem, který by měl poskytnout „vykoupení“ každému v sektě. Jejich filozofické, ontologické a gnostické myšlenky, v případě jejich existence, jsou tak dogmatické a omezující, že lidé obvykle ztrácejí objektivní a harmonickou perspektivu.

Charakteristika jógy: Sebepoznání (v džnánajóze), láska a uctívání Boha (v bhaktijóze), odstraňování „řetězce“ utrpení odpoutanými činnostmi (v karmajóze), veškeré tyto aspirace jsou v podstatě totožné. Skutečné poznání není bez lásky Boha a není Božské lásky bez poznání nejvyššího Já (Átman). To může vyjadřovat vyproštění z úzkého individuálního prostoru a extatické spojení s celým Univerzem. Jogín, který dosáhne jeho Božské esence (nejvyššího Já) transcenduje pomíjivý projev a extaticky se rozpustí v Božském, jako dešťová kapka se dostává zpět do Oceánu Boha Otce, dosahující poté věčnosti a duchovní osvobození.

Struktura

Charakteristika sekty: Sekta se často skládá z nespokojených lidí, ze střední společenské vrstvy nebo ze vzdálených pokleslých skupin, běžně nezačleněných v sociálním prostředí trpících napětím. Takoví lidé jsou většinou níže postavení, ztrácející osobnost a jsou podrobeny sektářským předákem, obávají se o svůj život, jsou nevynalézaví, prokazují nižší IQ a jsou neschopni vykonat základní filozofická cvičení. Neznáme lidi (neboť sotva jsou nějací), kteří by patřili k některé z těchto sekt a kteří by neopustili cenné stopy geniality lidstva. Někdo chorobně naivní je často nutí za každou cenu najít nějakou společenskou úlohu, která z dalších lidí vytváří maniaky nebo fanatiky, jako např. para náboženská sekta jako je Ánanda Marga nebo Bahai sekta.

Charakteristika jógy: Ačkoliv se jóga zpočátku představovala jako obřad Bráhmanovy kasty, jako vlastnost nejvyšší společenské pozice, brzy se však stala populární a dnes bezprostřední, autentickou cestou povznášející lidskou bytost. V Indii, kde všechny její vlastnosti jsou známé, byla dokonce cvičena i nejvyššími politiky nebo jinými kulturními osobnostmi: Gándhí, Nehru, Tagore, Aurobindo, Vivékánanda. Někteří povrchní, běžní a nízko kvalifikovaní učitelé jógy na Západě v podstatě brzdí bohatost těchto technik. Přesto tu jsou významní osobnosti, které praktikují jógu: houslový virtuóz Jehudi Menuhin, herec Raquel Welch, Adi McGraw, Mae West, atd. Navíc připomeňme, že sportovní olympijské týmy v mnoha zemích a také všichni kosmonauti zahrnují do svého denního tréninku specifická jógová cvičení.

Noví členové

Charakteristika sekty: Některé sekty se ustavičně snaží zachytit nové členy. Můžeme říci, že je to aspekt propagace, který zastupuje hlavní pól v sektářském životě a nikoliv jeho vykoupení.

Charakteristika jógy: Je známý fakt, že: „ To není jóga, která potřebuje lidi, ale to jsou lidé, kteří potřebují jógu.“ Učení a propagační aspekt je spíše menší v porovnání s přímou a účinnou praxí, která ochutnává princip: „Gram praxe vydá za tuny teorie.“ Hlavně na začátku stoupenec často čelí těžkým obtížnostem a zkouškám, vhodné pro skutečnou duchovní cestu; pro duchovní cestu jsou někteří vyzváni, ale málo z nich je vybráno. Přesto duchovní průvodce může podporovat své stoupence jeho vlastním příkladem praxe.

Mistr

sekta nebo děkuji za upozorněníchovní cesta 3

Charakteristika sekty: V případě většiny sekt, osoba, která obdržela počáteční odhalení nebo založila sektářskou skupinu, je shledávána centrální osou. Veškeré uctívání jde skrze ni, postupně se přesouvá z její vnitřní osy a dostane ji pryč ze středu. Sektářský předák prosazuje sebe sama skrze svou osobnost a skrze vlastní charisma nebo někdy dokonce může použít prostředky pro zpřetrhání svobody druhých. Uvedeme několik otřesných příkladů: Sekta Jim Jonesa, kterou vedl k sebevraždě, sekta Moon, kde předák mohl libovolně organizovat svatby, oslněn silou, kterou vlastní a touhou po penězích, takový muž se dostává pryč od Boha a bude čím dál více nepravdivý a tyranský.

Charakteristika jógy: Skutečná jógová praxe zcela potřebuje duchovního průvodce (mistra), který uskutečnil dosažení (osvobození). „Slepý člověk nemůže vést dalšího slepého člověka.“ Opravdový jógový mistr bere na sebe veškerou zodpovědnost ve vedení svého stoupence. Vzniká nevýslovný volný vztah mezi nimi, který poskytuje vytříbený a vyšší cíl, který může dokonce překonat lásku a empatii mezi rodiči a dítětem.  Samozřejmě zde naznačujeme nejhlubší aspekty jógy. Současně existují určité nebezpečné tendence, v podstatě zviditelňované svobodnými zednáři inspirujícími New Age hnutí, jež prohlašuje, že člověk nepotřebuje mistra (duchovního průvodce), každý člověk může konat, jak on chce a není žádný důvod připustit něčí omezení. Pokud se k tomu obrátíme zdravým rozumem, můžeme pochopit bez ohledu na odvětví, že člověk potřebuje učitele a to je nejnutnější v jógové praxi, kde je spousta záležitostí, které potřebují přesný dohled, aby byly moudře a postupně uplatňované. Všichni velcí jogíni přijali tuto základní myšlenku a takto jednali. Na druhou stranu, přistupujeme-li k józe jako k jednoduché gymnastice, poté jóga (hathajóga) nepředstavuje žádné riziko, není-li k dispozici žádný mistr, pak nebude poskytovat prospěšné, mimořádné účinky, které se mohou objevit v případě duchovní integrace.

Omezení

Charakteristika sekty: Charakteristika sekty: Mohou být určité podmínky, zavedené v případě sekt, které patrně opovrhují individuální svobodou. Sekty jsou obvykle bloudivé, nelogické nebo poukazují na feudální zaostalou mentalitu. Např.: zakazování sledování televize, čtení čehokoliv, darování nebo přijímání krve, návštěvy lékaře při onemocnění, atd.

Charakteristika jógy: Hlavní vlastností omezení v józe je, že nikdy nejsou vnějšími, ale jsou výsledkem přání aspiranta pozvednout vitalitu, vůli, důslednost a duchovní sílu. Proto vznikají následující příklady: lakto-vegetariánské jídlo, odstranění masa, alkoholu, kouření, kávy a drog.

Tabuizovaná témata

Charakteristika sekty: Skrze ideologické protiklady nebo pro nevyřešené problémy v případě vlastního pojetí sekt, je mnoho tabuizovaných témat nebo určitých polí poznání neustále unikajících nebo nemohou být vyřešeny. Jako důsledek omezení se ukazují životní prostor, třídy nebo skupiny lidí, které se stávají skutečně odpudivými nebo mohou vyvolat nenávist členů.

Charakteristika jógy: V józe nejsou tabuizovaná témata, je to filozofický systém, který moudře vysvětluje a sjednocuje veškeré etymologické a ontologické aspekty vesmíru. Následovníci jógy jsou vždy učeni, jak moudře a pružně přijmout všechny vědecké objevy do jejich vlastního filozofického systému. Např.: Svádí Šivananda, Svámí Vivékánanda nebo Paramahamsa Jógananda (Druhý zmiňovaný vysvětlil své nadpřirozené schopnosti z hlediska kvantové mechaniky). Jóga přijímá transfigurativně všechny oblasti života. Například Aurobindova vize vývoje vesmíru a člověka, v současném psychologickém kontextu, promyšleně a vysoce překonala vizi psychoanalytiků.

Sexualita

Charakteristika sekty: Většinu času je to vlastně tabuizované téma, jinak se vyzývá k abstinenci. Specifickým elementem je potlačování. Uvnitř Ánanda Margy, například připouštějí sexuální styk mezi manželskými páry, jednou v měsíci právě v době úplňku. A proto milování podstatně nastává, když dva lidi jsou nejvíce citlivý na psychické úrovni, díky subtilním zlým energiím, které Měsíc v tomto čase vyzařuje. Ještě také existují sekty prosazující úplnou sexuální svobodu, ztrácejí tak jakýkoliv duchovní pohled. Například Voudou sekta praktikující černou magii sexuálních rituálů.

Charakteristika jógy: Ať už naznačuje abstinenci (znamenající dokonalou kontrolu a sublimaci sexuální energie během vhodné sexuální hry) nebo sexuální kontinenci (dokonalá kontrola sexuální energie bezajakulačního milování), hlavním cílem jógy je vzestupný směr sexuální energie, která je takto vytříbena a vedena vzhůru na vyšší úrovně člověka a měnící se na vitální, emocionální, psychickou, mentální nebo duchovní energii.

Peníze

sekta nebo děkuji za upozorněníchovní cesta 4Charakteristika sekty: Představují docela důležitý element v zaujetí sekty, sektářský předák zvažuje, že peníze mohou zajišťovat mnoho cest manipulace a často přitahují nové členy. Členové jsou často přinuceni pracovat 14 až 20 hodin denně a většinou jsou nuceni k mechanické práci bez tvořivosti, robotické činnosti, která je zdrsňuje.
Charakteristika jógy: Zprostředkovávají směřování k duchovnímu aspektu života, velcí jogíni projevují odpoutanost od materiálních stránek a obzvláště neupadají do oběti toužit po penězích a bohatství. Nikdy by neměl být skutečný jogín ovládán silou peněz a materiálními záležitostmi. Tento pohled nikdy nezvrátil peníze na tabu nebo do něčeho zamaskovaného a přehlíženého, ale jsou jednoduše zvažované jako obyčejné životní věci. Zvláštností však je, že pokročilí jogíni nepovažují peníze a všechny další věci jako zásadní cíl sám o sobě, je to jen nástroj na použití s nadhledem a moudrostí.

Společenské zapojení

Charakteristika sekty: Sekta se běžně představuje jako odpor a většinu času je proti společnosti. Toto je hlavní důvod, proč jsou sekty považované za úkryt průměrných, nápaditých a nepřijatých lidí.

Charakteristika jógy: Sice praktikant jógy už není obyčejný člověk, jednoduše ovlivněný nebo pouhý plod společnosti, ale nikdy není protispolečenským prvkem. Jeho kreativita, srdečnost, jasnost, inspirace, jeho vzpružující humor, oslnivý duch, jeho oddanost se mohou stát skutečnými příklady pro společnost, jogíni často přinášejí inspirovaná, blahodárná řešení, která promění společnost. Převedeme do příkladu, Milarepa, který byl vzorem pro Brancusiho, velkého sochaře, Rámakršna a Vivékánanda, jež inspirovali dvě obdivné novely Romain Rollanda, Gándhí, který je stále jedinečným příkladem v jeho silné lásce, míru sebejistoty a pokory v politice.

Myšlenka Boha

Charakteristika sekty: Pro sektu je běžná existence docela omezujícího prostého postoje k Bohu jako „její“ Bůh s porovnáním s Bohem „jiných“.

Charakteristika jógy: Jóga podporuje hluboké univerzální cítění posvátnosti, které může být rozpoznané a postupně rozšiřující v člověku a které je v závěru vedeno k Bohu. Nezávisle od toho, zda jsme Křesťané, Muslimové nebo Buddhisté, Bůh je v józe zvažovaný jako vrchol hor a všechny náboženské cesty vedou k Němu. Vždyť všechny cesty se nakonec setkávají na vrcholu. Theilard de Chardin inspirován orientální vizí řekl: „Vše co stoupá, se nakonec sbližuje“. To je důležitý důvod, proč jogíni vždy podporovali toleranci, lásku mezi lidmi, mír a oslabovali konflikty mezi vírami. To byl pouze postoj dovolit rozdílné formy KOEXISTENCE: buddhistická, hinduistická, džnána a muslimská jóga. Uveďme příklad: moudrý Rámakršna po dosažení úspěchu svrchovaného Já v tantrické a védské tradici, poznával křesťanskou cestu. Jogín Svámí Vivékánanda byl celosvětově uznávaný jeho přednáškou v mezinárodním kongresu náboženství.


Súvisiace články:
Joga a jej hisória
Integrálna joga