Hlaďanie jogou

Hlaďanie jogou

Pojem joga pochádza zo sanskrtu, posvätného jazyka, znamená splynutie, zjednotenie, zhodu či pevné prepojenie. Z významu týchto prekladových synoným môžeme odhadnúť zmysel a princíp, ktorý sa ukrýva v slove joga.

Súčasť tvorí celok

Tak ako naša planéta Zem má rôzny, vrstvený a pestrý povrch, zložený z rovín, nížin až po vrchoviny, pohoria a veľhory, ktoré sú pokryté lesmi, stepami, vodnou hladinou, púšťami, či ľudskými sídlami, aj tak je jej jadro jediné a centrované. Nedá sa oddeliť od ostatných zložiek planéty, ak by došlo k jeho deštrukcii, zanikla by aj celá planéta. Jadro tvorí prepojenie potrebné k tomu, aby tu fungoval život a tiež jednotlivé prvky, súčasti planéty hrajú dôležitú rolu pre celú Zem a sú opodstatnené a vyživujúce.

Takto je celá planéta živým organizmom. Systém, v ktorom je neustály tok energie, jej premena a prejavy. Je to energetický, organický tanec všetkých detailov, aj tých najmenších, drobných čiastočiek, ktoré dohromady tvoria celistvú jednotu, žijúcu bytosť.

Celok ako vesmir

Tento príklad môžeme ďalej rozšíriť na našu slnečnú sústavu. Planéta Zem, je súčasťou planetárneho systému, ktorý sa doplňuje a pre život na zemi je určitým faktorom. Slnko je nosičom potrebného svetla, energie, ktorú využívame, či už v tejto forme alebo rôznymi spôsobmi pozmenené. Mesiac pôsobí predovšetkým na vodu, čo môžeme vnímať aj my ľudia, pretože voda je v ľudskom tele zastúpená nadpolovičným, t.j. väčšinovým hmotnostným percentom z celkovej váhy. Slnko, Mesiac i ostatné planéty zo slnečnej sústavy pôsobia na prirodzené rytmy prírody (biorytmy).

Taktiež slnečná sústava je súčasťou ďalšieho kolosálnejšieho celku, nazývaným galaxia. Takto prídeme až k pojmu Vesmír, Kozmos, ktorý v sebe nosí všetky menované prvky a tvorí tak celok, zjednotenie. Jednotlivé prvky, súčasti – planéty, hviezdy, vesmírny prach – sú dôležité a viac či menej viazané na chod, deje a procesy v celom systéme vesmíru.

Do istej miery sa vyznačujú aj samostatnosťou, vlastným chodom, sú samo udržateľné. Samozrejme stále sa v nich zrkadlí princíp celého Vesmíru alebo sa v nich uplatňujú zákony, ktoré sú platné a vytvorené podľa globálneho impulzu, kreácie. Jednotlivé prvky sú navzájom ovplyvniteľné a navzájom na seba pôsobia. Vesmír je neustále v pohybe, vytvára živý, veľkolepý organizmus.

Postavenie človeka vo Vesmíre

Príklad poodhaľuje skutočnosť, že aj človek je takto viazaný na celistvosť a zároveň je to žijúca, slobodne rozhodujúca bytosť. V dnešnej dobe si veľmi dobre uvedomujeme prioritu človeka, jeho schopnosť uvažovať a samovoľne rozhodovať o svojich činoch a skutkoch. Samozrejme je tiež dôležité si uvedomovať, že sme akousi súčasťou, prvkom a mali by sme si v sebe utužovať aj vedomie súnáležitosti, prepojenosť, alebo súhru s celkom, jednotou. Potom sme schopní vnímať prirodzenosť a napojiť sa na základné pravidlá celého Vesmíru a udržovať si tak cestu k rovnovážnosti a k dobru prospešnému nie len pre nás, ale aj pre globálny život vo vesmíre.

A to práve znázorňuje joga, ktorá nám umožňuje pochopiť toto analógové pravidlo, že človek je samostatným mikrokozmom, v ktorom sa odohráva všetko, čo sa dá pozorovať a vnímať v makrokozme, veľkom živom gigantickom Vesmíre. Joga nám pomáha nájsť cestu k zjednoteniu, opätovnému spojeniu s jednotou, uplatňovať pravidlá či prirodzené princípy, ktoré nás privedú k poznaniu jednoty.

Princíp jogy

Určite tu vyvstáva otázka, prečo by sme mali ísť cestou zjednocovania. A čo to je tá celistvosť alebo zjednocovanie.

Každý z nás si kladie existenčné otázky typu: Kto som? Prečo (tu) som? Čo mám v živote robiť a prečo?

Hľadáme zmysel nášho života. Pestrosť a variabilita je skutočne veľmi rozsiahla a tak každý z nás má inú odlišnú cestu, ale každý skôr či neskôr, usilovnejšie, alebo ľahšie dosiahne odpoveď na tieto otázky. Dostane sa mu poznania, objasnenia, čisté vnímanie podstaty. Inými slovami prejde cestou pochopenia, na ktorej konci sa nachádza odpoveď zmyslu života.

Cesta zjednocovania

Predovšetkým žijúca bytosť, ktorá sa snaží vedome dosiahnuť tohto vrcholu tak príde k zjednoteniu, vnímaniu celku a jednoty. Toto je princíp jogy a jej významu. Joga nám pomáha, joga je príručka k tomu, ako sa orientovať a nezablúdiť v poznávaní skrytých hlbín podstaty. Je to kľúč k rozlúšteniu tajomnej hádanky.

Stále tu hovoríme o pojmoch ako je vrchol, zjednotenie, celok, podstata,… a pod.. Čo tieto pojmy v skutočnosti pre nás znamenajú a prečo by sme ich mali pochopiť?

Žijúci organizmus

Na začiatku sme si uviedli príklad o systéme Vesmíru, že je to žijúci rozsiahly organizmus. Je rovnako organizovaný ako ľudská bytosť, ktorá má v sebe rôzne energetické centrá, ktoré sa funkčne  špecifikujú, či už fyzicky – starajú sa o naše fyzické telo, jednotlivé vnútorné orgány, svaly, kosti, telesné tekutiny, tak aj psychicky, podľa našej kondície a podnetov z okolia vyvolávajú a starajú sa o naše pocity, emócie ako napr. radosť, zamilovanosť, spokojnosť, odvaha, alebo úzkosť, strach, nedbalosť. Na mentálnej úrovni nám rozširujú obzory vedomia, pochopenia a intelektu a na duchovnej úrovni nám umožňujú harmonizáciu alebo ladenie na tajomnú skrytú silu.

Energetické centrá v ľudskej bytosti sú neustále napojené na energetické ohniská v štruktúre Vesmíru. Opäť si pripomenieme analógové pravidlo, ktoré nám odhaľuje jedno zo základných pravidiel fungovania celku. To čo pozorujeme v nás, v ľuďoch (mikrokozme), je pozorovateľné v celom Vesmíre (makrokozme). Konštitúcia sa nemení, iba ľudské merítko.

Mystikum Vesmíru

Pre tak dokonale organizovaný rozsiahly Kozmos sú potrebné riadiace sily. Táto mysteriózna, všemohúca, všadeprítomná sila sa stáva hybným impulzom, prvopočiatočným dirigentom celého vesmírneho orchestra.

Nedá sa sledovať ju jednotlivými zmyslami  – čuchom, chuťou, zrakom, hmatom, alebo sluchom, ale celistvo pre identické pochopenie. Ani označenie pojmom sila nie je dostačujúce pre toto mystikum.

Pôvod vedomé energie

Musíme brať do úvahy, že táto prapôvodná energia má vlastné vedomie, vysoké a dosť vyspelé, nad prahom bežného ľudského rozsahu. Berme do úvahy, že je rodičom Vesmíru, strojcom harmonického chodu celého Vesmíru a teda musí oplývať vedomým, tzv. transcendentálnym (nad)vedomím. Prepojenosť sily – energie a vysokého transcendentálneho vedomia je prvopočiatok, základ, impulz pre tvorbu, alebo stvorenie.

V tejto prepojenosti  sa ukrýva tajomná jednota, celistvosť, vrchol poznania. Existuje mnoho pojmov, ktoré sú všeobecne známe pre identifikáciu ako Boh Otec, Absolútno, Transcendentno, kozmické vedomie, Pravda, Láska, Svetlo,…základná príroda, Bráhman.

Príklad rozhľadu v prírode

Joga je jedna z mnohých ciest, ako spoznať tajomstvo zmyslu života. Dáva nám prehľad a rozhľad. Môžeme si to priblížiť na príklade. Keď sa ocitneme v údolí, vidíme okolo seba iba malú časť krajiny, limitovanú okolitými kopcami alebo horami. Síce nám okolie ponúka malebné výhľady, ktoré nás môžu oslniť, inšpirovať a môžeme sa kochať krásou prírody, ale určite väčšina z nás túži spoznať viac.

Cesta vývoja

Pri pohľade na vrcholy kopcov alebo štíty hôr si predstavujeme, aké to je tam hore, čo všetko môžeme zhliadnuť, vidieť a pozorovať z najväčších miest, bez obmedzenia zhliadnuť celú krajinu, nie len jej fragment, poznať jej kúzlo, ktoré sa ako mozaika skladá z jednotlivých údolí a vytvára zjednocujúci obraz. Niektorým stačí spoznať útulnosť údolia, spokojne sa tu usadiť a načerpávať neobyčajnú silu prírody.

Odvážni, dobrodružní alebo zvedaví sa pokúsia hľadať cestu na vrcholky kopcov alebo hôr.

Niektorí výjdu na prvý kopec a radšej sa vrátia späť do údolia, ale iní sa nenechajú odradiť stupňujúcou sa obtiažnosťou terénu. Vytrvalo hľadajú možnosti a prijateľné spôsoby, ako sa dostať hore. Niekto nájde hneď ľahkú cestu, ktorá je síce dlhšia, ale pokojnejšia, ktorá sa dá podstúpiť bez veľkej námahy, Iní si vyberú kratšiu variantu, na nej musia vynaložiť viac úsilia a odvahy. V závere sa na najvyšší vrchol dostanú všetci, ktorí majú skutočnú ašpiráciu poznať, čo všetko im môže priniesť skúsenosť prísť na najvyšší vrchol.

Odmena za úsilie

Dolu v údolí netušili, čo všetko ich na ceste výstupu čaká, aké prekážky či milé prekvapenia, avšak po celú dobu výstupu na vrchol sa im odhaľuje čím ďalej tým viac neobmedzený prekvapujúci výhľad, pravá skutočnosť poznania. Kto vyjde na najvyšší vrchol, obdrží odmenu. Nielen v podobe skvostného, úchvatného výhľadu na rozmanitosť a pôvab krajiny, ale i v podobe vnútornej nenahraditeľnej radosti z prekonania cesty nahor, z objavenia vlastných (zo začiatku netušených) schopností.

Tento príklad nám približuje, čo sa skrýva v pojme joga. Objektívne poznávanie a pochopenie skutočných hodnôt. Skúsme teda vyjsť na najvyšší vrchol poznania.

˜autor: Isolda˜


Súvisiace články:
Integrálna joga
Joga a jej história

Pridajte Komentár